نور 66 ورود به درگـاه ثبت نام جدیـد اخبـار سایـت
لیسـت فعالیـت اخیـر دستـه بنـدی موضـوعی راهنمـای کسـب امتیـاز راهنمـای کسـب درآمـد
کاهش محدودیت زمانی پاسخگویی به سوالات1397/03/07
لاگین - ۱ بار - ۴ امتیاز - ۴ امتیاز
سوال - ۲ بار - ۴ امتیاز - ۸ امتیاز
دیدگاه - ۵ بار - ۲ امتیاز - ۱۰ امتیاز
پاسخ - ۵ بار - ۳ امتیاز - ۱۵ امتیاز
لایک - ۴ بار - ۳ امتیاز - ۱۲ امتیاز
دریافت - ؟ بار - ۱۰ امتیاز - ۳۰ امتیاز
زیر - ۱ بار - ۲ امتیاز - ۱۰ امتیاز ۵ نفر
پیام - ۸ بار - ۱ امتیاز - ۸ امتیاز
مالکیت - ؟ بار - ۱۰۰ امتیاز

آمـار اجمالـی

تعداد کاربـران : 507

تعداد سـوال : 194

تعداد پاسـخ : 792

تعداد امتیـاز : 53

تعداد گفتگـو : 403

مجموع بازدید : 313872

تمامی حقوق برای سایت نـور 66 محفوظ است ؛ 1397 - 1395

نور 66