نور 66 ورود به درگـاه ثبت نام جدیـد اخبـار سایـت
لیسـت فعالیـت اخیـر دستـه بنـدی موضـوعی راهنمـای کسـب امتیـاز راهنمـای کسـب درآمـد
راه اندازی بخش دسته بندی موضوعی1396/12/22

با فعالیت و کسب امتیاز در سایت نـور 66 ، می توانید مالکیت درآمـد بازدید سـوالات را از آن خود کنید.

دقت نمایید که هر چه امتیـاز بیشتـری داشتـه باشید ، میزان درآمـد شما افزایش می یابد.

راهنمـای فعالیـت و کسـب امتیـاز
قابلیـت / فعالیـتسطح معمولـیسطح پیشـرفته
لاگیـن روزانـه در سایت
محدودیت لاگیـن در هر روز--
امتیـاز لاگیـن در هر روز44
امکان ثبـت سـوال جدیـد
محدودیت روزانه ثبت سـوال26
امتیـاز ثبـت هر سـوال44
امکان ارائه پاسـخ به سـوالات
محدودیت روزانه ارائـه پاسخ515
امتیـاز ارسـال هر پاسـخ33
امتیـاز ارسـال هر دیدگـاه22
امکان پسندیدن فعالیت دیگران
امکان دریافت امتیـاز از دیگران
محدودیت روزانه ارائـه امتیـاز44
محدودیت روزانه دریافت امتیـاز--
امتیـاز پسندیدن فعالیت دیگران33
امتیـاز پسندیدن فعالیت شمـا1010
سامـانه پیـام رسـان نـور
محدودیت روزانه ارسال پیـام820
امتیـاز ارسال هر پیـام11
داشتـن صفحه اختصاصـی
امکان جـذب زیر مجمـوعه
امتیـاز لاگیـن زیر مجمـوعه22
امکان کسب امتیـاز حرفه ای 
امکان کسب درآمـد حرفه ای 
هزینـه فعـال سـازی برای 30 روزرایگـان4000 تومـان

بازدید : 150

آمـار اجمالـی

تعداد کاربـران : 476

تعداد سـوال : 36

تعداد پاسـخ : 105

تعداد امتیـاز : 60

تعداد گفتگـو : 19

مجموع بازدید : 54368

تمامی حقوق برای سایت نـور 66 محفوظ است ؛ 1396 - 1395

نور 66