نـور 66سامانه هوشمنـد علمـی و آموزشـی

ثبت نــام جدید ورود به درگــاه :: نسخه جدید سایت نـور با امکان کسب درآمد ::
دسته بنـدی موضوعـی لیسـت فعالیـت اخیـر لیسـت محتـوای جدیـد لیسـت سـوالات جدیـد

سایت هوشمنـد دنیـس افتتاح شد ...
با ثبت نام و فعالیت در سایت دنیس علاوه بر ثبت تبلیغات خود می توانید درآمد نامحدود ماهیانه داشته باشید.

یک یا عمو کافیست تا قیامت کند عباس ...

خلاصـه محتـوا :

یک مشک ، یک غیرت که از آن روبرو آمد / طفلی صدا زد بچه ها گویا عمو آمد

باید به استقبال آب و آبرویش رفت / وقتی عمو از جنگ آب و آبرو آمد

ای بچه ها اول عمو تشنه است، پس باید / اول بنوشد آب، وقتی که سبو آمد

شش ماهه را دور سرش باید بگردانیم / وقتی که بر رخسار اصغر رنگ و رو آمد

دیگر عمو را بعد از این سقا نمی خوانیم / دیدید خواندیم و چه اشکی از عمو آمد

نذر عمو این گوشوارها ، النگوها / باید به دستش داد ، وقتی دست او آمد

جهـت مطالعـه کامـل این محتـوا ، باید عضو سایت شده و لاگین نمایید.

ثبت نام جدید
ورود به درگاه

دستـه بنـدی :

تاریخ ثبت یا ویرایـش :21:29 :: 1396/08/16
تاریخ آخریـن بازدیــد :18:48 :: 1396/12/05
تعداد بازدیـد کاربـران :48

آدرس اینترنتـی محتـوا :

Noor66.ir/Enrol/9

قیمـت : 0 تومان

میثم شریفی

مؤلـف / ناشـر محتـوا :
میثم شریفی

صفحه اختصاصـی

میـزان درآمـد : 20012 تومان

آمار اجمالـی سایت

تعداد کاربـران : 475 تعداد محتـوا : 34 تعداد سـوال : 34 لیست بررسـی : 5 تعداد پاسـخ : 80 تعداد دریافت : 30 تعداد گفتگـو : 69 بازدیـد سایت : 118916
ارتبــاط با مدیریـت سفارش ثبت تبلیغات حمایـت از سایت راهنمـای کاربـردی
طراح و برنامه نویس : میثم شریفی